5 Dhyani Buddha

  • Desain Prita - 5 Dhyani Buddha
  • Desain Prita - 5 Dhyani Buddha Vairocana
  • Desain Prita - 5 Dhyani Buddha - Amogasiddhi dan Akshobhya
  • Desain Prita - 5 Dhyani Buddha - Amitabha dan Ratnasambhava
  • Desain Prita - Kartu pos serial Buddha